Saturday, 17 February 2018

ஈழ சைவ தமிழனை அழிப்பதற்காக கண்முன் புலப்படாத நாசகார சத்தியின் மூளையாக செயல்படுவது வத்திக்கான் அரசியல் !

ஈழஈஈழ சைவ தமிழனை அழிப்பதற்காக கண்முன் புலப்படாத  நாசகார சத்தியின் மூளையாக செயல்படுவது வத்திக்கான் அரசியல் !ழ சைவ தமிழனை அழிப்பதற்காக
கண்முன் புலப்படாத 
நாசகார சத்தியின் மூளையாக செயல்படுவது வத்திக்கான்
அரசியல் ! ஈழ சைவ தமிழனை அழிப்பதற்காக
கண்முன் புலப்படாத 
நாசகார சத்தியின் மூளையாக செயல்படுவது வத்திக்கான்
அரசியல் !சைவ தமிழனை அழிப்பதற்காக
கண்முன் புலப்படாத 
நாசகார சத்தியின் மூளையாக செயல்படுவது வத்திக்கான்
அரசியல் !

No comments:

Post a Comment