Wednesday, 13 December 2017

கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் மேலும் திருத்தியமைப்பதற்காக நன்றி தமிழ் இனம் என்றால் என்ன? தமிழ் தேசியம் என்றால் என்ன?


தமிழ் மொழியைப் பேசினால் அது தமிழ் இனம் அல்ல  சங்ககால
தமிழருக்குாிய இலக்கியங்கள் போற்றிய வாழ்வியல் நெறியுடன் , அடையாளங்களுடன் வாழ்பவன் தான் தமிழன் .!
எதைவைத்து (அடையாளங்களை ) உன்னை தமிழன் என்று வரையறுத்து சொல்லுகின்றாய் ?

  தமிழ் தேசியம் என்றால் என்ன?

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தனிக் கொடி வைத்து, தனக்கென்று  கொற்றம் வைத்து உலகம் வியக்க வாழ்ந்து  தனக்கென்று தனித்துவமான சமதா்ம (சோசலீச) வாழ்வியல் நெறிகண்டு மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெலாம் என்று சைவ தமிழ் தேசியம் கண்டு வாழ்ந்தவன் சைவதமிழன்  தமிழ்தேசியத்தினுல் அடங்குவா் .

தமிழ்த் தேசியம் தமிழர் மரபுத் தாயக நிலப்பரப்புகளான தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழீழம், தமிழ் மொழி, தமிழர் பண்பாடு, சங்ககால வாழ்வியல் அடையாளங்களுடான தமிழர் சமூக-அரசியல்-பொருளாதார நலன்கள் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி, அவற்றின் ஊடாக வெளிப்பட்டு, அவற்றால் பயன்பெற்று, அவற்றைப் பேணி, பகிர்ந்து, மேம்படுத்த ஏற்ற சூழமைவை கட்டமைப்பதை நோக்காக கொண்டது.
தமிழ்த் தேசியம் என்ற கருத்தியல் நோக்கிச் பல பண்புகளை சுட்டலாம்.
தேசியத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளில்  அடையாளங்களின் பங்கு மறைக்க முடியாத ஒன்று.  தமிழ்த் தேசியம் எதை நோக்கி அமைகின்றது என்று கீழே வரையறுத்து சுட்டப்பட்டுள்ளது .


1.நாடு:

என்பது நிர்வாகத்துக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட பகுதியாகும்.
அரசியல்சார் புவியியல் மற்றும் சர்வதேச அரசியல் தொடர்பில் நாடு என்பது ஒரு புவியியற் பிரதேசமாகும். சாதாரண வழக்கில் நாடு என்ற சொல், தேசம் (பண்பாடு சார்ந்த ஒன்று) மற்றும் அரசு (அரசியல் சார்ந்த ஒன்று) என்னும் இரண்டு கருத்துருக்களையும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
   
ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே தேசிய இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களா என்ற கேள்வி எழுகிறது.மொழி,வாழ்வியல் அடையாளங்களுடன் தனித்தனி அலகுகளாக பிாிக்கப்படுகின்றது.

2-தேசம்

ஒரே மொழியை தாய்மொழியாய் கொண்ட இனக் குழுக்கள் வாழும் தாய்நிலப் பகுதிகளாகும்.

3.மரபினம்:

மரபினம் என்பது உயிரியலை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும்.
மரபினம் மொழியாலும், இனத்தாலும், நாட்டாலும், பண்பாட்டாலும், நாகரிகத்தாலும், கலை, இலக்கியக் கூறுகளாலும் ஒன்றுபட்டுத் திகழும் மக்கள் தொகுதி 

4.மதம்:
சமயம் அல்லது மதம் வாழ்வியல் அடையாளங்கள் (இனத்தின் முகவாி) பிாிக்கமுடியாத வகையில் இனைந்து காணப்படுவது.

 5.மொழி:
 மொழி தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு மனிதன் பயன்படுத்தும் ஒரு ஊடகம்  சமயம் அல்லது மதம் வாழ்வியல் அடையாளங்கள் (இனத்தின் முகவாி)     மொழி பிாிக்கமுடியாத வகையில் இனைந்து காணப்படுவது.

6. வாழ்க்கைத் தன்மை

நாடு, மரபினம், மதம் , மொழி வாழ்க்கைத் தன்மை,இலக்கிய உடைமை , பொதுப் பழக்க வழக்கங்கள் ,சமூக மரபு , வாழ்வியல் அடையாளங்கள் ( பாண்பாட்டு அடையாளங்கள் ),   பாண்பாட்டு உடை , அறிவியல் ஒன்றோடு ஒன்று சார்ந்துள்ளது.

7 : இலக்கிய உடைமை:
வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளை  இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன.பேசும் மொழியும் இசையும் கலையும்! என இவை செவிக்கும்..! 

8.பொதுப் பழக்க வழக்கங்கள்:

 பண்பாடு என்ற சொல் விரிந்த பொருளுடையது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்கள் ஒரே சூழலில் தொடர்ந்து வாழ்ந்ததின் விளைவாய் கற்றுக்கொண்ட மொழி, கலை, இலக்கியம், அறிவு, சிந்திக்கும் முறை, பழக்க வழக்கங்கள், மதிப்பீடுகள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் பண்பாடு  உணவு, உடை, திருமணம் செய்கிற முறை, இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் சடங்கு, விருந்தோம்பல், குழந்தை வளர்ப்பு போன்றவையும் இவற்றில் அடங்கும்.வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், பண்பாட்டின் வரையறைக்குள் வராத எதுவும் வாழ்வில் இல்லையென்று கூறலாம்."

 9: சமூக மரபு:
 சங்ககால இலக்கியங்கள்  போற்றுகின்ற பண்பு

10 : வாழ்வியல் அடையாளங்கள்(பாண்பாட்டு அடையாளங்கள் ),

 வாழ்வியல் அடையாளங்கள்  இலக்கியங்களினடியாக அறியப்படலாம் .

11 : பாண்பாட்டு உடை
  மக்களோடு பாண்பாட்டு அடையாள்களாக வெளிப்படுவது பாண்பாட்டு உடை ஆகும் . மனித கூட்டத்திடையே.. நம்முடைய முகமும் உடை என கட்டி இருக்கும் வேட்டியும் சேலையும்!   நெற்றியிலே அணிந்திருக்கும் பொட்டும் திருநீறும்! இவையே பார்வைக்கும்..!

ஆனால், யாரும் நம்மை பார்க்காமலேயே, யாரென்று புரிந்து கொள்வது ஒன்று இருக்கின்றது என்றால்.. அது, நாம் நமக்கு வைத்துக் கொள்ளும் பெயரே! சைவதமிழ்தேசிய இனம் என்பதனை அடையாளப்படுத்தும்

12 : அறிவியல்:
அறிவியல் (Science) என்பது "அறிவு" எனப் பொருள்படும்

13-விருந்தோம்பல் --

விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு விருந்தினர் மற்றும் அவரது புரவலர் ஆகியோருக்கு இடையிலான உறவு அல்லது பொதுவாக, உயிர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் குணத்தைக் குறிப்பது - அதாவது விருந்தாளிகள், வருநர், அந்நியர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று அவர்களை விருந்தோம்பி மகிழ்விக்கும் மனமகிழ்விடங்கள்.
சைவதமிழன் சைவவதமிழ்தேசிய இனம் என்பதனை அடையாளப்படுத்தும் . .# சங்கத்தமிழ் காட்டும் சனாதனதர்மம் #


இந்திரன் தமிழ்க்கடவுளே!!! வேதம் தமிழருடையதே!!!
ஆம், #வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்
என்கிறது தொல்காப்பியம்.
#ரிக்_வேதத்தில் அதிகமான பாடல்களில் புகழப்படுபவர் இந்திரனே ஆவார். ஆரிய?! இந்திரனுக்குத் தமிழன் சோழர்கள் 28 நாள் விழா எடுத்தனரே (சிலப்பதிகாரம்).
இன்றும் #நேபாளில் இந்திரவிழா கொண்டாடப்படுவதே அதற்குச் சான்று.
மேலும் போரில் இறந்தோர்க்கு #வீரசுவர்க்கம் கிட்டும் என்பது பாரத தேசத்தின் வெகு மக்களின் நம்பிக்கை.
கீழுள்ள புறநானூற்றுப் பாடல் இந்திரன், வீரசுவர்கம் பற்றிய குறிப்பையும் தருகின்றது.
திண்தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண்தார்
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண்தொடி
வச்சிரத் தடக்கை நெடியோன் கோயிலுள்
போர்ப்புறு முரசும் கறங்க
ஆர்ப்புஎழுந் தன்றால் விசும்பி னானே (புறநானூறு-241)
இதன் பொருள்:-
வலிய தேர்களை இரவலர்க்கு அளித்த, குளிர்ந்த மாலையணிந்த ஆய் அண்டிரன் வருகிறான் என்று, ஒளி பொருந்திய வளையல்களையும், வச்சிரம் என்னும் ஆயுதத்தையும், பெரிய கையையும் உடைய இந்திரனின் கோயிலில், போர்த்தப்பட்ட முரசுகள் முழங்கப்பட்டன. அந்த ஒலி வானத்தில் ஒலித்தது. ஆய் அண்டிரன் இறந்ததையும் அவனுடன் அவன் மனைவியரும் இறந்ததையும் கண்ட புலவர் ஆய் அண்டிரன் மறு உலகம் அடைந்ததாகவும் அங்கு இந்திரன் அவனை வரவேற்பதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்.

நத்தாா் கொண்டாட்டங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எழுத தயாராகி கொண்டிருக்கும் அடிமைகள். இந்துக்கள் பண்டிகையைக் கொண்டாடுவது குருட்டு நம்பிக்கையென்றால் [வருடப்பிறப்பு, சிவராத்திரி, தீபாவளி, கோகுலாஷ்டமி, பிள்ளையார் சதுர்த்தி, இன்னும் பல] அப்பண்டிகை கொண்டாடப் படக்கூடாது என்று பெரிதாக ஊழயிடும் வந்தேறி மதங்களின் அடிமைகள் . நத்தாா் கொண்டாட்டங்கள் ,நத்தாா் வருடப்பிறப்பு, ஈஸ்டர் நாள் அப்பண்டிககளில் கலந்து கொள்ளுவதுடன் மட்டுமன்றி — அப்பண்டிகைகளின் நோக்கத்தைப் புகழ்ந்தும் பேசியும், எழுதியும்வரும் அடிமைகள் . இஸ்லாமிய திருநாள்களின் போது வாழ்த்துவதுடன் மட்டுமன்றி — அப்பண்டிககளில் கலந்து கொள்ளுவதுடன் மட்டுமன்றி — அப்பண்டிகைகளின் நோக்கத்தைப் புகழ்ந்தும் பேசியும், எழுதியும்வரும் இந்த கிஸ்தவஅடிமைகள். இஸ்லாமிய சமயப் பண்டிகைகளையுமே எதிர்க்கவேண்டும். இஸ்லாமிய சமயத்தோரின் பண்டிகைகளைப் பழித்தெழுதும் துணிவு இருக்கிறதா? இந்துக்கள் ரவுடியாக மாறினால்தான் இந்துசமயம் காக்கப்படும் என்ற நிலை வந்துள்ளது ஆகவே ரவுடியாக மாறுவோம் !!!


Thursday, 7 December 2017

ஒல்லாந்தா்களின் சந்ததிகளிள் [பரம்பரையில்] இருந்து மலர்ந்த வாரிசுகள்

வரலாறு மறைக்கப்பட்டாலும் உறங்குவதில்லை,

ஒல்லாந்தா்களின் சந்ததிகளிள் [பரம்பரையில்] இருந்து மலர்ந்த வாரிசுகள்
ஒல்லாந்தர் தங்களுடன் கொண்டுவரப்பட்ட அடிமை நீக்குரோக்க பெண்களை கற்பளித்து பிறந்த குழந்தைகளின்  பரம்பரையில் வந்தவா்கள் தான் இவா்கள் இவா்களின் பெயருக்கு முன்னால் இருப்பது ஒல்லாந்தாின் பெயா் இது அவா்களின் சந்ததிகளின் அடையாளம் யேசுக்கும்(ஜிசசுக்கும்) இவா்களின் பெயருக்கும் என்ன தொடா்பு ? அல்லது தமிழ்தனில் எழுதினால் தமிழ் பெயரோ ? 

கிறிஸ்தவ மதத்தில் "உயர்சாதி " தாழ்ந்த சாதி" கிறிஸ்தவ மதத்தில் உயா்ந்த குலத்தில் இருப்பவா்கள் தான் பிஷப் ஆகமுடிம் இங்கு உயா்ந்த சாதியாணவா்கள் யாா்? ஒல்லாந்தருடன் வந்த நீக்குரோக் பெண்களை கற்பளித்து பிறந்த குழைந்தைகள் ஆவா்.


தமிழா்களே நீங்கள் துரோகியா?


1---
தமிழ்தாய் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்பவன் தேசதுரோகி.
2--
தமிழ் மொழிக்கி துரோகம் செய்பவன் தமிழ்துரோகி.
3--
தான் வளா்ந்த கொள்கைக்கும் , தன்னை வளா்தெடுத்த கட்சிக்கும் துரோகம் செய்பவன் அரசியல் துரோகி
.
4--
சைவதமிழா்களின் வாழ்வியல் நெறியை மீறுபவன் அரக்கன்.

5--
சைவதமிழருக்குாிய அடையாளங்கள் அற்ற மணிதன் தன்னை
தமிழன் என்று அடையாளப்படுத்தினால் அவன்


நாசம்செய்வதனால் நாசகாாி

Wednesday, 6 December 2017

திருக்குறள் பேசும் சோசலிசம் "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமை யான்."

பிறப்பினால் அனைவரும் சமம். செய்யும் தொழிலில் காட்டுகிற திறமையில் மட்டுமே வேறுபாடு காண முடியும்

Translation:

"All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth."

Explanation:

All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions.

காலத்தின் தேவை கருதி இப்பதிவு -- அறத்துடன் வாழுங்கள், உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யுங்கள் , இறைவன், உயிர்கள், மலங்கள் ஆகிய மூன்றும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பவை. செய்யும் வினை நல்வினை ஆனாலும், தீவினை ஆனாலும் அவற்றுக்குரிய பலனை அவற்றைச் செய்யும் உயிர்கள் அடைந்தே ஆகவேண்டியுள்ளது. குறையுள்ள அறிவு கொண்ட உயிர்கள் இறைவனைச் சேரவிடாமல் உயிர்களின் அறிவை, அறிவற்ற சடப்பொருள்களான மலங்கள் மறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனால் ஏற்படுகின்ற அறியாமையே உயிர்களின் துன்பங்களுக்குக் காரணம்